Covid19

Virus Slider
FAQ på de spørgsmål der er lokalt omkring hvordan vi løser den udfordring vil alle prøver at være med til at løse.

Spørgsmål omkring smitte, karantæne, særligt sårbare osv. findes på linket herunder: 

Læs seneste opdatering fra DLF her... samt linkt til diverse bekendtgørelser der pt. er gældende. 

 FURESØ:

Lokalt er der arbejdet på højtryk for at finde gode løsninger. På langt de fleste skoler er der god dialog og samarbejde om at få tingene til at lykkes på bedste vis. 

Der er d. 4/5-2020 indgået en aftale mellem Furesø Lærerkreds og Furesø Kommune i forbindelse med løsning af undervisningsopgaven er på skolerne som udsrpinger af den ændrede hverdag med Covid19. 

Læs aftalen her.

Nedenfor har vi samlet en FAQ omkrign nogle af de spørgsmål vi har fået i forbindelse med åbningen af skolerne og etableringen af nødundervisning. Vi arbejder fortsat med at udbygge siden i takt med at der kommer flere spørgsmål. 

Hvad går aftalen på de 22 timer ud på?

Læs aftalen her. Med kravet om små hold, ændrede procedurer og forskudt pausetid for eleverne, er det oplagt at samle ressourcerne der hvor der er størst behov - nemlig undervisningen. Fælles udfordringer kræver fælles løsninger og med de ”22 timer” bidrager alle lærere med at få hverdagen til at hænge sammen - samtidig med at der også er plads til forberedelse, møder osv.  

En fuldtidsansat lærer har 22 elevtimer fordelt ud over ugen. Fx 3 dage 8-12 og 2 dage 8-13.

Hvad menes der i aftalen med ”elevtid”?

Begrebet ”elevtid” betyder tid med eleverne. Ikke KUN undervisning. Dette begreb bruges i aftalen, da der med nød-undervisningen er ændrede forhold omkring fx elevernes pausetid og at mere undervisning foregår ude og i alternative rammer. Flere steder er der lavet ”rul” for elevernes pausetid, hvor den lærer der har eleverne også har tilsyn med eleverne i deres pauser. Er undervisningen i skoven, holdes der ligeledes naturlige elev-pauser og frokostspisning, hvilket ikke er undervisning, men hvor den lærer der er på, naturligvis har tilsyn med eleverne og tæller med i ”elevtiden”.

Jeg er på aldersreduktion - hvad så?

Er du fuldtidsansat , skal du have 20 elevtimer/uge fx 5 dage 8-12.

Jeg er børnehaveklasseleder - hvad med mig?

Da børnehaveklasseledernes årlige timetal generelt er højere skal du have 25 timers elevtid pr uge. Fx 5 dage 8-13.

Børnehaveklasseledere med aldersreduktion skal have 22-23 elevtimer om ugen.

Jeg er på nedsat tid - hvad så?

Er du på 80% beskæftigelse skal du have 18 elevtimer. Fx 2 dage fra 8-13 og 2 dage 8-12, eller 2 dage 8-13, 1 dag 8-12 og 2 dage 8-10.  Se i øvrigt aftalen hvor det er uddybet - og tag kontakt til din leder og TR hvis du er i tvivl

Jeg plejer at have en skemafri dag - det har jeg ikke nu. Kan det virkelig passe?

Man har i udgangspunkt ikke krav på skemafri dage. Heller ikke ved nedsat tid. Dog skal de planlagte timer hænge sådan sammen at det giver mening i forhold til ansættelsesgraden. Tal med din leder hvis der er forhold der gør, at der skal laves særlige aftaler for dig. Kom gerne selv med gode bud og løsninger på at få eventuelle ”knuder” til at gå op.

Jeg er blevet bedt om at møde 10 min før undervisningen starter - hvad tæller det som?

At møde 10 min før ens undervisning starter må betragtes som en naturlig del af at møde velforberedt. Her kan man passende selv vaske hænder, sørge for at eleverne gør det samme og generelt følger de procedure der er og skabe rum for at alle og en selv er undervisningsparat. Dette tæller ikke som ”elevtid” jf. aftalen/definitionen.

Er du derimod blevet sat på en tilsynsopgave som fx morgenåbning fra 7-8 - så er det ”elevtid” og tæller med i det samlede timetal.

 Er det ok at jeg slet ikke har nogle pauser?

Der skal være mulighed for at gå på toilet og vaske hænder i løbet af dagen. Med ”elevtid” fra fx 8-13 kan dette gøres ved, at man aftaler med en kollega at man skiftes til at holde opsyn med eleverne i det tidsrum man er på toilettet eller henter en ostemad.  Har men 6 timers sammenhængende tjeneste har man krav på en reel pause. Der er dog ikke noget krav om hvornår denne skal ligge.

Jeg bliver kastet rundt i forskellige klasser og forskellige fag - må min leder gerne det?

Der er generelt behov for at vise pragmatisme, fleksibilitet, samarbejde og tålmodig fra alle parter i denne særlige situation. Det er vores oplevelse, at det har lærere og ledere gjort i stort omfang. Der kan dog være store udfordringer med at få alle enderne til at gå op og give eleverne så kvalificeret et undervisningstilbud som overhovedet muligt. Det lederens opgave at lede og fordele arbejdet - og der er i udgangspunktet ikke noget til hindre for at man har mange forskellige fag og/eller klasser. Der kan være nogle konkrete pædagogiske forhold der gør at det ikke er hensigtsmæssigt, men der er ingen ”regler” for hvordan lederen vælger at bruge lærerressourcerne. Tal med din leder om hvilke betragtninger du gør dig og hvad du tænker kunne være den bedst løsning for den samlede elevgruppe i denne situation.

Jeg underviser i fag jeg slet ikke er inde i og bruger ekstra lang tid på at forberede mig. Er det overarbejde?

Du skal ikke bruge mere tid på at forberede og efterbehandle undervisningen end normalt. Det kan være svært at skulle møde mindre forberedt op, men man må gøre det så kan man kan inden for de rammer det er. Så med mindre der er aftalt noget helt særligt og konkret med din skoleleder omkring overarbejde, så udløser nye fag og klasser( og heraf behov for mere forberedelse) ikke overarbejde.  Det er vigtigt at huske på at undervisningen FORTSAT er nødundervisning. UVM skriver på deres hjemmeside at det er vigtigt at understrege, at ingen forventer samme kvalitetsniveau til nødundervisninge som til den almindelige undervisning.

Hvilke fag og timer skal eleverne have… Jeg skal pludselig undervise i kristendom?

For de elever, der vender tilbage til fysisk undervisning på skolen, er det skolens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, hvilken undervisning der skal gennemføres. Man kan for eksempel vælge at give særlig prioritet til de dele af undervisningen, der har været særligt vanskelige at gennemføre som fjernundervisning. Har din leder besluttet at der skal undervises i kristendom, så bed om en uddybning og evt. komme med dine betragtninger og ideer til hvordan opgaven kunne løses på en anden og/eller bedre måde.

 

Hvorfor stopper vi ikke bare kl. 12 i stedet for at have undervisning til kl. 13?

Det er en politisk beslutning at have eleverne i skole indtil kl. 13. I takt med at der skal åbnes op for undervisningen af 6.-10. klasse, kan dette måske løses ved at stoppe undervisningen allerede kl. 12 for så at frigive lokaliteter til yderligere undervisning fra kl. 12. Alt dette afhænger selvfølgelig af de lokale forhold på skolerne, hvor lokaler og faciliteter er meget forskellige. Det er skolelederens ansvar at finde de mest optimale løsninger der samtidig lever op til de retningslinjer der er (og ofte bliver lavet om) på området.

Jeg er blevet bedt om at have to hold på samme tid. Kan man det?

Man kan godt have to hold samtidig. Fx kan man via fjernundervisning have ”spørgetime” eller ”studietid” hvor man er til rådighed for eleverne. Man kan også have mindre hold i fx to lokaler, hvis de sundsfaglige retningslinjer og mulighed for at følge de aktuelle procedure er tilstede.  Er du i tvivl - så tal med din AMT og din TR. Er du utryg eller føler du ikke du kan løse opgaven forsvarligt, så kontakt din leder.

Skal jeg ikke have hel klasselærertillæg når jeg nu er klasselærer full-time og i praksis ikke deler den opgave med min makker?

Hvis I har delt klasselærerfunktion og dermed også deler tillægget, er det naturligvis også meningen at opgaverne skal deles mellem jer. Den aftale  i (to klasselærere) har indgået omkring arbejdsfordelingen gælder i udgangspunktet stadig, selvom forholde er ændret. Det kan let ske at nogle opgaver er svære eller måske helt umulige at lave hvis man ikke har naturlig kontakt med den pågældende klasse, hvorimod man måske laver ”klasselærerarbejde” i en klasse man ikke selv er klasselærer for. I udgangspunktet ændre det ikke på om man skal have tillæg eller ej, men man skal naturligvis afstemme forventninger med både ledelse og kollega i forhold til opgave man har fået - fx halv klasselæerer.

Jeg er skemalægger/vikarlægger (eller har en anden stor opgave som ikke er sat i bero), hvordan får jeg tid til det?

Hvis du har andre (større) opgaver end undervisning som det vurderes og forventes at du skal løse, skal der friholdes tid til dette. Dvs. at man fx skal bruge mindre tid med eleverne, for så i stedet bruge det på fx skemalæggeropgave, vikarlægning. Testning af elever, særlig tilrettelagt undervisning af enkelt elever eller grupper betragtes som undervisning og tæller derfor med i de 22 timer.

 Jeg har i første halvår været på studie og præsteret MERE undervisning end gennemsnit for året -  hvor jeg så skulle få mere luft her til foråret, hvordan forholder jeg mig til det?

Da du har ”overpræsteret” i første halvår - skal du naturligvis stadig have mulighed for at ”underpræstere” i andet halvår. Der skal findes en passende løsning, der tager højde for det du har arbejdet for eget. Tal med din TR og leder omkring dette.

Jeg skulle have været på lejrskole, hvilket nu ikke er muligt. Kommer jeg til at skylde timer, nu hvor vi ikke kommer afsted?

I aftalen mellem Furesø Kommune og Furesø Lærerkreds, har vi bla. også beskrevet hvordan man kan overføre lejrskole til næste skoleår. Det er en meget særlig situation og er KUN indgået i forbindelse med denne særlige situation om Covid19. Da du hat fået timer på din opgaveoversigt til at tage på lejrskole (i år) men ikke kommer afsted, kan disse timer overføres til næste skoleår - hvor du så ikke får timerne direkte, men hvor du afvikler dem (du allerede har fået, men ikke brugt). Det er kun timerne der ligger UD OVER undervisning der bliver ”overført” - da undervisningen bliver læst som planlagt. Læs evt. aftalen om lejrskole her - eller spørg din TR eller på kredskontoret.

Kan det forventes at vi er på aula og tjekke beskeder i løbet af små-ferien og weekenderne?

I denne tid hvor folk er meget ”på” i forskellige online forum og generelt er meget aktive i både aula, teams osv. er det også vigtigt at ”hovedet får ro”. Derfor er skolelederne, forvaltning og Furesø Lærerkreds enige om at det ikke forventes at man er dagligt orienteret på disse platforme over helligdage og weekender. Så du kan med god ro og samvittighed slukke computeren. Der kan sagtens komme informationer ud, men der er ikke forventning om at man læser dem før man igen møder på job, eller når man forbereder sig og som naturlig del heraf, holer sig opdateret via computeren.

Nogle forældre mener jeg skal være online hele tiden og lave videoundervisning. Kan jeg blive pålagt det?

Man kan blive pålagt at stå for undervisning i fysisk forstand og/eller stå for undervisning virtuelt. Som altid er det læreren der planlægger, gennemfører og efterbehandler undervisningen, ligesom det er læreren der træffer valg om såvel metode som arbejdsform. Så selvom en forældre har et specifikt ønske om en bestemt form, er det lærerne der vurderer hvad der er hensigtsmæssigt og giver mening i forhold til både elevgruppe, indhold og andre pædagogiske og didaktiske forhold. Der kan være ide’ i at teams, årgange eller faggrupper koordinerer undervisningen, ligesom skolens ledelse kan indgå i en naturlig dialog omkring dette.

Det gik meget hurtigt med åbningen i første omgang - hvad nu hvor man overvejer at åben mere op?

Vi er i løbende dialog med både skolelederne og forvaltning om, at sikkerhed, varslinger og begrundede og holdbare løsninger på de mange udfordringer og problematikker der er, er alfa og omega for at få et godt og trygt arbejdsmiljø. Alle yder en ekstra indsats i forhold til at omstille sig, samtidig med, at der er en masse nye procedurer og retningslinjer der skal følges. Det er krævende og det tager tid at sætte sig ind i og efterleve i praksis. Derfor arbejder vi på at yderligere åbning af skoler sker i et tempo, hvor alle niveauer kan følge med.

Kan man afholde sin planlagte ferie?  

Ferieloven gælder stadig - selvom omstændighederne er ændret. Du kan derfor stadig afholde din planlagte ferie. Ønsker du i stedet at få den udbetalt, er der lavet en særlig aftale omkring, at dette i år er muligt, da mange ikke har mulighed for at afholde sin ferie som ønsket (fx rejse) og skolerne samtidig har brug for arbejdskraft.

- Men skal jeg så lægge vikarmateriale?

Det er de samme regler og retningslinjer der gælder nu som hvis alt havde været ”normalt”. Dvs. at hvis du får din 6. ferieuge indregnet i din årsnorm, for så at kunne holde fri fra skole, svarende til de dage du har indrenget (primært skoler med fleksibelt skema), skal du heller ikke lægge vikarmateriale. Samme retningslinjer gælder for lærere i fast skema - der i stedet får læst timerne af en vikar.

Jeg har været ude at rejse - og/eller overvejer at tage til Sverige i mit sommerhus?

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august 2020. Det gælder for alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som Udenrigsministeriet fra d. 15. juni åbner op for rejser til. Kommer du hjem fra rejse i udlandet (herunder også Sverige), opfordres du til at holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst, samt nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning i samfundet. Mens du er i karantæne, vil du som udgangspunkt blive trukket i løn for de 14 dage. Hvis du kan udføre dine arbejdsopgaver hjemmefra, kan du aftale med din leder, at du arbejder hjemmefra i 14 dage efter hjemkomsten. 

Se iøvrigt Sundhedsstyrelsens FAQ for skoler og institutioner.

https://www.sst.dk/da/corona/FAQ#corona-faq-oevrige-sektorer